బూరధ్వని

(E-magazine)

పరిశుద్ధలకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధనిమిత్తము మీరూ పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసి వచ్చెను. (యూదా: 3)