సువార్త బూరలు

నేను పాడుచూ స్తుతి గానము చేసేదెను. నా ఆత్మపాడుచూ గానము చేయును

కీర్తనలు (108:1)

Song: సకల జనులకు యజమానుడా ..

Singer & Lyricist: S Poorna Bhaskar

Song: యుద్ధభేరి మోగింది

Singer & Lyricist: S Poorna Bhaskar

Song : అమ్మా.. ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు?

Singer: ఎస్ పూర్ణ భాస్కర్

Song : క్రైస్తవ జీవితం..

Song : యూదులకు ఏసు.. రాజుగ పుట్టెను

Singer, Tune, Lyricist: ఎస్ పూర్ణ భాస్కర్